GIẢI TRÍ - CƯỜI

8/30/2010 3:49:00 PM )

12/24/2009 7:42:00 AM )
Không chấp nhận chịu khát, chú mèo rất thông minh tự mình ra vòi để uống nước.

12/24/2009 7:42:00 AM )
Để thực hiện việc xem TV, những người tham gia phải trang bị thiết bị lặn và nhảy xuống biển.  Phóng sự ảnh